PRESENTATIONS

Suv hayot manbai  Copy
Yerosti boyliklari  Copy
Qanday nomlanadi  Copy
Sog’lom turmush tarzi  Copy
Ufq va unung tomonlari  Copy
Yerosti boyliklari  Copy
Qanday nomlanadi Copy
Mantiqiy topshiriqlar  Copy
So`z yasovchi qo`shimchalar  Copy
O’qish fanidan  topshiriq  Copy
Yashiringan hasharotlarni top  Copy
 Yovvoyi hayvonlar haqida topishmoq   Copy
 Servis xizmati    Copy
 Ona tili olamiga sayohat   Copy
 Musbat va manfiy sonlar  Copy
Ko’phadni  ko’paytuvchilarga  ajratishning  bir  necha  usullarini  qo’llash  Copy
Trigonometrik  ayniyatlar   Copy
 Yovvoyi hayvonlar haqida topishmoq   Copy
 Ona tili olamiga sayohat  Copy